<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.0 > Modüller

Hızlı Yönerge Kılavuzu

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  ja  |  ko  |  ru  |  tr 

Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin kullanımı, öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların her biri hakkında ayrıntılı bilgi almak için Yönerge Sözlüğüne bakınız.

İlk sütunda yönergenin ismi ve kullanımı belirtilmiştir. İkinci sütunda yönergenin varsa öntanımlı değeri gösterilmiştir. Eğer öntanımlı değer sütuna sığmayacak kadar uzunsa sığmayan kısmın yerine “+” imi konmuştur.

Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise yönergenin durumu gösterilmiştir.

 A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X 
ssunucu geneli
ksanal konak
ddizin
h.htaccess
ÇÇekirdek
MMPM
TTemel
EEklenti
DDeneysel
AcceptMutex Default|yöntem Default sM
Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden çok sayıda çocuk süreci sıraya sokmak için kullandığı yöntemi belirler.
AcceptPathInfo On|Off|Default Default skdhÇ
Dosya isminden sonra belirtilen yol verisini kabul veya reddeder.
AccessFileName filename [filename] ... .htaccess skÇ
Dağıtık yapılandırma dosyasının ismi belirtilir.
Action action-type cgi-scriptskdhT
Activates a CGI script for a particular handler or content-type
AddAlt metin dosya [dosya] ...skdhT
Dosyaya göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
AddAltByEncoding metin MIME-kodlaması [MIME-kodlaması] ...skdhT
Dosyanın MIME kodlamasına göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
AddAltByType metin MIME-türü [MIME-türü] ...skdhT
Dosyanın MIME türüne göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
AddCharset charset extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extensions to the specified content charset
AddDefaultCharset On|Off|karküm Off skdhÇ
Bir yanıtın içerik türü text/plain veya text/html olduğunda eklenecek öntanımlı karakter kümesi parametresini belirler.
AddDescription metin dosya [dosya] ...skdhT
Bir dosya için gösterilecek açıklama belirtilir.
AddEncoding MIME-enc extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extensions to the specified encoding type
AddHandler handler-name extension [extension] ...skdhT
Maps the filename extensions to the specified handler
AddIcon simge isim [isim] ...skdhT
Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosya adına göre belirler.
AddIconByEncoding simge MIME-kodlaması [MIME-kodlaması] ...skdhT
Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME kodlamasına göre belirler.
AddIconByType simge MIME-türü [MIME-türü] ...skdhT
Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME türüne göre belirler.
AddInputFilter filter[;filter...] extension [extension] ...skdhT
Maps filename extensions to the filters that will process client requests
AddLanguage MIME-lang extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extension to the specified content language
AddModuleInfo module-name stringskE
Adds additional information to the module information displayed by the server-info handler
AddOutputFilter filter[;filter...] extension [extension] ...skdhT
Maps filename extensions to the filters that will process responses from the server
AddOutputFilterByType süzgeç[;süzgeç...] MIME-türü [MIME-türü] ...skdhÇ
Belli bir MIME türüne bir çıktı süzgeci atar.
AddType MIME-type extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extensions onto the specified content type
Alias URL-yolu dosya-yolu|dizin-yoluskT
URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.
AliasMatch düzenli-ifade dosya-yolu|dizin-yoluskT
URL’leri dosya sistemi konumlarıyla düzenli ifadeleri kullanarak eşler.
Allow from all|host|env=env-variable [host|env=env-variable] ...dhT
Controls which hosts can access an area of the server
AllowCONNECT port [port] ... 443 563 skE
Ports that are allowed to CONNECT through the proxy
AllowEncodedSlashes On|Off Off skÇ
Kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere izin verilip verilmeyeceğini belirler.
AllowOverride All|None|yönerge-türü [yönerge-türü] ... All dÇ
.htaccess dosyalarında bulunmasına izin verilen yönerge türleri belirtilir.
Anonymous user [user] ...dhE
Specifies userIDs that are allowed access without password verification
Anonymous_Authoritative On|Off Off dhE
Configures if authorization will fall-through to other methods
Anonymous_LogEmail On|Off On dhE
Sets whether the password entered will be logged in the error log
Anonymous_MustGiveEmail On|Off On dhE
Specifies whether blank passwords are allowed
Anonymous_NoUserID On|Off Off dhE
Sets whether the userID field may be empty
Anonymous_VerifyEmail On|Off Off dhE
Sets whether to check the password field for a correctly formatted email address
AssignUserID user-id group-idkM
Tie a virtual host to a user and group ID
AuthAuthoritative On|Off On dhT
Sets whether authorization and authentication are passed to lower level modules
AuthDBMAuthoritative On|Off On dhE
Sets whether authentication and authorization will be passed on to lower level modules
AuthDBMGroupFile file-pathdhE
Sets the name of the database file containing the list of user groups for authentication
AuthDBMType default|SDBM|GDBM|NDBM|DB default dhE
Sets the type of database file that is used to store passwords
AuthDBMUserFile file-pathdhE
Sets thename of a database file containing the list of users and passwords for authentication
AuthDigestAlgorithm MD5|MD5-sess MD5 dhD
Selects the algorithm used to calculate the challenge and response hases in digest authentication
AuthDigestDomain URI [URI] ...dhD
URIs that are in the same protection space for digest authentication
AuthDigestFile file-pathdhD
Location of the text file containing the list of users and encoded passwords for digest authentication
AuthDigestGroupFile file-pathdhD
Name of the text file containing the list of groups for digest authentication
AuthDigestNcCheck On|Off Off sD
Enables or disables checking of the nonce-count sent by the server
AuthDigestNonceFormat formatdhD
Determines how the nonce is generated
AuthDigestNonceLifetime seconds 300 dhD
How long the server nonce is valid
AuthDigestQop none|auth|auth-int [auth|auth-int] auth dhD
Determines the quality-of-protection to use in digest authentication
AuthDigestShmemSize size 1000 sD
The amount of shared memory to allocate for keeping track of clients
AuthGroupFile file-pathdhT
Sets the name of a text file containing the list of user groups for authentication
AuthLDAPAuthoritative on|off on dhD
Prevent other authentication modules from authenticating the user if this one fails
AuthLDAPBindDN distinguished-namedhD
Optional DN to use in binding to the LDAP server
AuthLDAPBindPassword passworddhD
Password used in conjuction with the bind DN
AuthLDAPCharsetConfig file-pathsD
Language to charset conversion configuration file
AuthLDAPCompareDNOnServer on|off on dhD
Use the LDAP server to compare the DNs
AuthLDAPDereferenceAliases never|searching|finding|always Always dhD
When will the module de-reference aliases
AuthLDAPEnabled on|off on dhD
Turn on or off LDAP authentication
AuthLDAPFrontPageHack on|off off dhD
Allow LDAP authentication to work with MS FrontPage
AuthLDAPGroupAttribute attributedhD
LDAP attributes used to check for group membership
AuthLDAPGroupAttributeIsDN on|off on dhD
Use the DN of the client username when checking for group membership
AuthLDAPRemoteUserIsDN on|off off dhD
Use the DN of the client username to set the REMOTE_USER environment variable
AuthLDAPUrl urldhD
URL specifying the LDAP search parameters
AuthName yetki-alanıdhÇ
HTTP kimlik doğrulamasında kullanmak için yetki alanı ismi
AuthType Basic|DigestdhÇ
Kullanıcı kimlik doğrulaması türü
AuthUserFile file-pathdhT
Sets the name of a text file containing the list of users and passwords for authentication
BrowserMatch düzifd [!]ort-değişkeni[=değer] [[!]ort-değişkeni[=değer]] ...skdhT
Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzüne göre belirler.
BrowserMatchNoCase düzifd [!]ort-değişkeni[=değer] [[!]ort-değişkeni[=değer]] ...skdhT
Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzünün harf büyüklüğüne duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak belirler.
BS2000Account accountsM
BS2000 makinelerde yetkisiz hesap tanımlar.
BufferedLogs On|Off Off sT
Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
CacheDefaultExpire seconds 3600 (one hour) skD
The default duration to cache a document when no expiry date is specified.
CacheDirLength length 2 skD
The number of characters in subdirectory names
CacheDirLevels levels 3 skD
The number of levels of subdirectories in the cache.
CacheDisable url-stringskD
Disable caching of specified URLs
CacheEnable cache_type url-stringskD
Enable caching of specified URLs using a specified storage manager
CacheExpiryCheck On|Off On skD
Indicates if the cache observes Expires dates when seeking files
CacheFile file-path [file-path] ...sD
Cache a list of file handles at startup time
CacheForceCompletion Percentage 60 skD
Percentage of document served, after which the server will complete caching the file even if the request is cancelled.
CacheGcClean hours url-string ? skD
The time to retain unchanged cached files that match a URL
CacheGcDaily time ? skD
The recurring time each day for garbage collection to be run. (24 hour clock)
CacheGcInterval hoursskD
The interval between garbage collection attempts.
CacheGcMemUsage KBytes ? skD
The maximum kilobytes of memory used for garbage collection
CacheGcUnused hours url-string ? skD
The time to retain unreferenced cached files that match a URL.
CacheIgnoreCacheControl On|Off Off skD
Ignore the fact that the client requested the content not be cached.
CacheIgnoreHeaders header-string [header-string] ... None skD
Do not store the given HTTP header(s) in the cache.
CacheIgnoreNoLastMod On|Off Off skD
Ignore the fact that a response has no Last Modified header.
CacheLastModifiedFactor float 0.1 skD
The factor used to compute an expiry date based on the LastModified date.
CacheMaxExpire seconds 86400 (one day) skD
The maximum time in seconds to cache a document
CacheMaxFileSize bytes 1000000 skD
The maximum size (in bytes) of a document to be placed in the cache
CacheMinFileSize bytes 1 skD
The minimum size (in bytes) of a document to be placed in the cache
CacheNegotiatedDocs On|Off Off skT
Allows content-negotiated documents to be cached by proxy servers
CacheRoot directoryskD
The directory root under which cache files are stored
CacheSize KBytes 1000000 skD
The maximum amount of disk space that will be used by the cache in KBytes
CacheTimeMargin ? ? skD
The minimum time margin to cache a document
CGIMapExtension cgi-yolu .uzantıdhÇ
CGI betik yorumlayıcısını saptama tekniğini belirler.
CharsetDefault charsetskdhD
Charset to translate into
CharsetOptions option [option] ... DebugLevel=0 NoImpl +skdhD
Configures charset translation behavior
CharsetSourceEnc charsetskdhD
Source charset of files
CheckSpelling on|off Off skdhE
Enables the spelling module
ChildPerUserID user-id group-id num-childrensM
Specify user ID and group ID for a number of child processes
ContentDigest On|Off Off skdhÇ
Content-MD5 HTTP yanıt başlıklarının üretimini etkin kılar.
CookieDomain domainskdhE
The domain to which the tracking cookie applies
CookieExpires expiry-periodskdhE
Expiry time for the tracking cookie
CookieLog dosya-adıskT
Çerezleri günlüğe kaydetmek için dosya ismi belirtmekte kullanılır.
CookieName token Apache skdhE
Name of the tracking cookie
CookieStyle Netscape|Cookie|Cookie2|RFC2109|RFC2965 Netscape skdhE
Format of the cookie header field
CookieTracking on|off off skdhE
Enables tracking cookie
CoreDumpDirectory dizinsM
core dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin geçmeye çalışacağı dizin.
CustomLog dosya|borulu-süreç biçem|takma-ad [env=[!]ortam-değişkeni]skT
Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.
Dav On|Off|provider-name Off dE
Enable WebDAV HTTP methods
DavDepthInfinity on|off off skdE
Allow PROPFIND, Depth: Infinity requests
DavLockDB file-pathskE
Location of the DAV lock database
DavMinTimeout seconds 0 skdE
Minimum amount of time the server holds a lock on a DAV resource
DefaultIcon URL-yoluskdhT
Özel bir simge atanmamış dosyalar için gösterilecek simgeyi belirler.
DefaultLanguage MIME-langskdhT
Sets all files in the given scope to the specified language
DefaultType MIME-türü text/plain skdhÇ
Sunucunun MIME türünü saptayamadığı durumda göndereceği MIME içerik türünü belirler.
DeflateBufferSize value 8096 skE
Fragment size to be compressed at one time by zlib
DeflateCompressionLevel valueskE
How much compression do we apply to the output
DeflateFilterNote [type] notenameskE
Places the compression ratio in a note for logging
DeflateMemLevel value 9 skE
How much memory should be used by zlib for compression
DeflateWindowSize value 15 skE
Zlib compression window size
Deny from all|host|env=env-variable [host|env=env-variable] ...dhT
Controls which hosts are denied access to the server
<Directory dizin-yolu> ... </Directory>skÇ
Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.
DirectoryIndex yerel-url [yerel-url] ... index.html skdhT
İstemci bir dizin istediğinde dizin içeriğini listeler.
<DirectoryMatch düzifd> ... </DirectoryMatch>skÇ
Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizininde ve bunun altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.
DirectorySlash On|Off On skdhT
Bölü çizgisi ile biten yönlendirmeleri açar/kapar.
DocumentRoot dizin-yolu /usr/local/apache/h +skÇ
İstemciye görünür olan ana belge ağacının kök dizinini belirler.
DumpIOInput On|Off Off sD
Dump all input data to the error log
DumpIOOutput On|Off Off sD
Dump all output data to the error log
EnableExceptionHook On|Off Off sM
Bir çöküş sonrası olağandışılık eylemcilerini çalıştıracak kancayı etkin kılar.
EnableMMAP On|Off On skdhÇ
Teslimat sırasında okunacak dosyalar için bellek eşlemeyi etkin kılar.
EnableSendfile On|Off On skdhÇ
Dosyaların istemciye tesliminde çekirdeğin dosya gönderme desteğinin kullanımını etkin kılar.
ErrorDocument hata-kodu belgeskdhÇ
Bir hata durumunda sunucunun istemciye ne döndüreceğini belirler.
ErrorLog dosya-yolu|syslog[:oluşum] logs/error_log (Uni +skÇ
Sunucunun hata günlüğünü tutacağı yeri belirler.
ExampleskdhD
Demonstration directive to illustrate the Apache module API
ExpiresActive On|OffskdhE
Enables generation of Expires headers
ExpiresByType MIME-type <code>secondsskdhE
Value of the Expires header configured by MIME type
ExpiresDefault <code>secondsskdhE
Default algorithm for calculating expiration time
ExtendedStatus On|Off Off sT
Her istekte ek durum bilgisinin toplanmasını sağlar.
ExtFilterDefine filtername parameterssE
Define an external filter
ExtFilterOptions option [option] ... DebugLevel=0 NoLogS +dE
Configure mod_ext_filter options
FileETag bileşen ... INode MTime Size skdhÇ
ETag HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini belirler.
<Files dosya-adı> ... </Files>skdhÇ
Dosya isimleriyle eşleşme halinde uygulanacak yönergeleri içerir.
<FilesMatch düzifd> ... </FilesMatch>skdhÇ
Düzenli ifadelerin dosya isimleriyle eşleşmesi halinde uygulanacak yönergeleri içerir.
ForceLanguagePriority None|Prefer|Fallback [Prefer|Fallback] Prefer skdhT
Action to take if a single acceptable document is not found
ForceType MIME-türü|NonedhÇ
Bütün dosyaların belirtilen MIME içerik türüyle sunulmasına sebep olur.
ForensicLog dosya-adı|borulu-süreçskE
Adli günlük için dosya ismini belirler.
Group unix-grubu #-1 sM
İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.
Header [condition] set|append|add|unset|echo header [value] [env=[!]variable]skdhE
Configure HTTP response headers
HeaderName dosya-ismiskdhT
Dizin listesinin tepesine yerleştirilecek dosyanın ismini belirler.
HostnameLookups On|Off|Double Off skdÇ
İstemci IP adresleri üzerinde DNS sorgularını etkin kılar.
IdentityCheck On|Off Off skdÇ
Uzak kullanıcıların RFC 1413’e göre kimlik bilgilerinin günlük kayıtlarını etkin kılar.
<IfDefine [!]parametre-adı> ... </IfDefine>skdhÇ
Başlatma sırasında bir doğruluk sınamasından sonra işleme sokulacak yönergeleri sarmalar.
<IfModule [!]modül-ismi ... </IfModule>skdhÇ
Belli bir modülün varlığına veya yokluğuna göre işleme sokulacak yönergeleri sarmalar.
<IfVersion [[!]operator] version> ... </IfVersion>skdhE
contains version dependent configuration
ImapBase map|referer|URL http://servername/ skdhT
Default base for imagemap files
ImapDefault error|nocontent|map|referer|URL nocontent skdhT
Default action when an imagemap is called with coordinates that are not explicitly mapped
ImapMenu none|formatted|semiformatted|unformattedskdhT
Action if no coordinates are given when calling an imagemap
Include dosya-yolu|dizin-yoluskdÇ
Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
IndexIgnore dosya [dosya] ...skdhT
Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
IndexOptions [+|-]seçenek [[+|-]seçenek] ...skdhT
Dizin içerik listesini yapılandıracak seçenekler belirtilir.
IndexOrderDefault Ascending|Descending Name|Date|Size|Description Ascending Name skdhT
Dizin içerik listesinin öntanımlı sıralamasını belirler.
ISAPIAppendLogToErrors on|off off skdhT
Record HSE_APPEND_LOG_PARAMETER requests from ISAPI extensions to the error log
ISAPIAppendLogToQuery on|off on skdhT
Record HSE_APPEND_LOG_PARAMETER requests from ISAPI extensions to the query field
ISAPICacheFile file-path [file-path] ...skT
ISAPI .dll files to be loaded at startup
ISAPIFakeAsync on|off off skdhT
Fake asynchronous support for ISAPI callbacks
ISAPILogNotSupported on|off off skdhT
Log unsupported feature requests from ISAPI extensions
ISAPIReadAheadBuffer size 49152 skdhT
Size of the Read Ahead Buffer sent to ISAPI extensions
KeepAlive On|Off On skÇ
HTTP kalıcı bağlantılarını etkin kılar
KeepAliveTimeout saniye 15 skÇ
Bir kalıcı bağlantıda sunucunun bir sonraki isteği bekleme süresi
LanguagePriority MIME-lang [MIME-lang] ...skdhT
The precendence of language variants for cases where the client does not express a preference
LDAPCacheEntries number 1024 sD
Maximum number of entries in the primary LDAP cache
LDAPCacheTTL seconds 600 sD
Time that cached items remain valid
LDAPConnectionTimeout secondssD
Specifies the socket connection timeout in seconds
LDAPOpCacheEntries number 1024 sD
Number of entries used to cache LDAP compare operations
LDAPOpCacheTTL seconds 600 sD
Time that entries in the operation cache remain valid
LDAPSharedCacheFile directory-path/filenamesD
Sets the shared memory cache file
LDAPSharedCacheSize bytes 102400 sD
Size in bytes of the shared-memory cache
LDAPTrustedCA directory-path/filenamesD
Sets the file containing the trusted Certificate Authority certificate or database
LDAPTrustedCAType typesD
Specifies the type of the Certificate Authority file
<Limit yöntem [yöntem] ... > ... </Limit>skdhÇ
Erişimi sınırlanacak HTTP yöntemleri için erişim sınırlayıcıları sarmalar.
<LimitExcept yöntem [yöntem] ... > ... </LimitExcept>skdhÇ
İsimleri belirtilenler dışında kalan HTTP yöntemleri için kullanılacak erişim sınırlayıcıları sarmalar.
LimitInternalRecursion sayı [sayı] 10 skÇ
Dahili yönlendirmelerin ve istek içi isteklerin azami sayısını belirler.
LimitRequestBody bayt-sayısı 0 skdhÇ
İstemci tarafından gönderilen HTTP istek gövdesinin toplam uzunluğunu sınırlar.
LimitRequestFields sayı 100 sÇ
İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık alanlarının sayısını sınırlar.
LimitRequestFieldSize bayt-sayısı 8190 sÇ
İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık uzunluğunu sınırlar.
LimitRequestLine bayt-sayısı 8190 sÇ
İstemciden kabul edilecek HTTP istek satırının uzunluğunu sınırlar.
LimitXMLRequestBody bayt-sayısı 1000000 skdhÇ
Bir XML temelli istek gövdesinin uzunluğunu sınırlar.
Listen [IP-adresi:]port-numarasısM
Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.
ListenBacklog kuyruk-uzunluğusM
Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu belirler
LoadFile dosya-ismi [dosya-ismi] ...sE
Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler.
LoadModule modül dosya-ismisE
Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler ve etkin modül listesine ekler.
<Location URL-yolu|URL> ... </Location>skÇ
İçerdiği yönergeler sadece eşleşen URL’lere uygulanır.
<LocationMatch düzifade> ... </LocationMatch>skÇ
İçerdiği yönergeler sadece düzenli ifadelerle eşleşen URL’lere uygulanır.
LockFile dosya logs/accept.lock sM
Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden çok sayıda çocuk süreci sıraya sokarken kullandığı kilit dosyasının yerini belirler.
LogFormat biçem|takma-ad [takma-ad] "%h %l %u %t \"%r\" +skT
Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
LogLevel seviye warn skÇ
Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.
MaxClients sayısM
Aynı anda işleme sokulacak azami bağlantı sayısı
MaxKeepAliveRequests sayı 100 skÇ
Bir kalıcı bağlantıda izin verilen istek sayısı
MaxMemFree kB-sayısı 0 sM
free() çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.
MaxRequestsPerChild sayı 10000 sM
Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca işleme sokabileceği istek sayısını sınırlamakta kullanılır.
MaxRequestsPerThread number 0 sM
Limit on the number of requests that an individual thread will handle during its life
MaxSpareServers sayı 10 sM
Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı
MaxSpareThreads numbersM
Boştaki azami evre sayısını belirler
MaxThreads number 2048 sM
Set the maximum number of worker threads
MaxThreadsPerChild number 64 sM
Maximum number of threads per child process
MCacheMaxObjectCount value 1009 sD
The maximum number of objects allowed to be placed in the cache
MCacheMaxObjectSize bytes 10000 sD
The maximum size (in bytes) of a document allowed in the cache
MCacheMaxStreamingBuffer size_in_bytes the smaller of 1000 +sD
Maximum amount of a streamed response to buffer in memory before declaring the response uncacheable
MCacheMinObjectSize bytes 0 sD
The minimum size (in bytes) of a document to be allowed in the cache
MCacheRemovalAlgorithm LRU|GDSF GDSF sD
The algorithm used to select documents for removal from the cache
MCacheSize KBytes 100 sD
The maximum amount of memory used by the cache in KBytes
MetaDir directory .web skdhE
Name of the directory to find CERN-style meta information files
MetaFiles on|off off skdhE
Activates CERN meta-file processing
MetaSuffix suffix .meta skdhE
File name suffix for the file containg CERN-style meta information
MimeMagicFile file-pathskE
Enable MIME-type determination based on file contents using the specified magic file
MinSpareServers sayı 5 sM
Boştaki çocuk süreçlerin asgari sayısı
MinSpareThreads numbersM
İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari sayısını belirler.
MMapFile file-path [file-path] ...sD
Map a list of files into memory at startup time
ModMimeUsePathInfo On|Off Off dT
Tells mod_mime to treat path_info components as part of the filename
MultiviewsMatch Any|NegotiatedOnly|Filters|Handlers [Handlers|Filters] NegotiatedOnly skdhT
The types of files that will be included when searching for a matching file with MultiViews
NameVirtualHost adres[:port]sÇ
İsme dayalı sanal konaklar için IP adresi belirtir
NoProxy host [host] ...skE
Hosts, domains, or networks that will be connected to directly
NumServers number 2 sM
Total number of children alive at the same time
NWSSLTrustedCerts filename [filename] ...sT
List of additional client certificates
NWSSLUpgradeable [IP-address:]portnumbersT
Allows a connection to be upgraded to an SSL connection upon request
Options [+|-]seçenek [[+|-]seçenek] ... All skdhÇ
Belli bir dizinde geçerli olacak özellikleri yapılandırır.
Order ordering Deny,Allow dhT
Controls the default access state and the order in which Allow and Deny are evaluated.
PassEnv ortam-değişkeni [ortam-değişkeni] ...skdhT
Ortam değişkenlerini kabuktan aktarır.
PidFile dosya logs/httpd.pid sM
Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.
ProtocolEcho On|Off Off skD
Turn the echo server on or off
<Proxy wildcard-url> ...</Proxy>skE
Container for directives applied to proxied resources
ProxyBadHeader IsError|Ignore|StartBody IsError skE
Determines how to handle bad header lines in a response
ProxyBlock *|word|host|domain [word|host|domain] ...skE
Words, hosts, or domains that are banned from being proxied
ProxyDomain DomainskE
Default domain name for proxied requests
ProxyErrorOverride On|Off Off skE
Override error pages for proxied content
ProxyFtpDirCharset character set ISO-8859-1 skdE
Define the character set for proxied FTP listings
ProxyIOBufferSize bytes 8192 skE
Determine size of internal data throughput buffer
<ProxyMatch regex> ...</ProxyMatch>skE
Container for directives applied to regular-expression-matched proxied resources
ProxyMaxForwards number 10 skE
Maximium number of proxies that a request can be forwarded through
ProxyPass [path] !|urlskdE
Maps remote servers into the local server URL-space
ProxyPassReverse [path] urlskdE
Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server
ProxyPreserveHost On|Off Off skE
Use incoming Host HTTP request header for proxy request
ProxyReceiveBufferSize bytes 0 skE
Network buffer size for proxied HTTP and FTP connections
ProxyRemote match remote-serverskE
Remote proxy used to handle certain requests
ProxyRemoteMatch regex remote-serverskE
Remote proxy used to handle requests matched by regular expressions
ProxyRequests On|Off Off skE
Enables forward (standard) proxy requests
ProxyTimeout seconds 300 skE
Network timeout for proxied requests
ProxyVia On|Off|Full|Block Off skE
Information provided in the Via HTTP response header for proxied requests
ReadmeName dosya-ismiskdhT
Dizin listesinin sonuna yerleştirilecek dosyanın ismini belirler.
ReceiveBufferSize bayt-sayısı 0 sM
TCP alım tamponu boyu
Redirect [durum] URL-yolu URLskdhT
İstemciyi, bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye yönlendirir.
RedirectMatch [durum] düzenli-ifade URLskdhT
Geçerli URL ile eşleşen bir düzenli ifadeye dayanarak bir harici yönlendirme gönderir.
RedirectPermanent URL-yolu URLskdhT
İstemciyi, kalıcı bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye yönlendirir.
RedirectTemp URL-yolu URLskdhT
İstemciyi, geçici bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye yönlendirir.
RemoveCharset extension [extension] ...kdhT
Removes any character set associations for a set of file extensions
RemoveEncoding extension [extension] ...kdhT
Removes any content encoding associations for a set of file extensions
RemoveHandler extension [extension] ...kdhT
Removes any handler associations for a set of file extensions
RemoveInputFilter extension [extension] ...kdhT
Removes any input filter associations for a set of file extensions
RemoveLanguage extension [extension] ...kdhT
Removes any language associations for a set of file extensions
RemoveOutputFilter extension [extension] ...kdhT
Removes any output filter associations for a set of file extensions
RemoveType extension [extension] ...kdhT
Removes any content type associations for a set of file extensions
RequestHeader set|append|add|unset header [value [env=[!]variable]]skdhE
Configure HTTP request headers
Require öğe-adı [öğe-adı] ...dhÇ
Bir özkaynağa erişebilecek kimliği doğrulanmış kullanıcıları belirler
RewriteBase URL-pathdhE
Sets the base URL for per-directory rewrites
RewriteCond TestString CondPatternskdhE
Defines a condition under which rewriting will take place
RewriteEngine on|off off skdhE
Enables or disables runtime rewriting engine
RewriteLock file-pathsE
Sets the name of the lock file used for RewriteMap synchronization
RewriteLog file-pathskE
Sets the name of the file used for logging rewrite engine processing
RewriteLogLevel Level 0 skE
Sets the verbosity of the log file used by the rewrite engine
RewriteMap MapName MapType:MapSource skE
Defines a mapping function for key-lookup
RewriteOptions Options MaxRedirects=10 skdhE
Sets some special options for the rewrite engine
RewriteRule Pattern SubstitutionskdhE
Defines rules for the rewriting engine
RLimitCPU saniye|max [saniye|max]skdhÇ
Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin işlemci tüketimine sınırlama getirir.
RLimitMEM bayt-sayısı|max [bayt-sayısı|max] skdhÇ
Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin bellek tüketimine sınırlama getirir.
RLimitNPROC sayı|max [sayı|max]skdhÇ
Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılabilecek süreç sayısına sınırlama getirir.
Satisfy Any|All All dhÇ
Konak seviyesinde erişim denetimi ile kullanıcı kimlik doğrulaması arasındaki etkileşim
ScoreBoardFile dosya-yolu logs/apache_status sM
Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan dosyanın yerini belirler.
Script method cgi-scriptskdT
Activates a CGI script for a particular request method.
ScriptAlias URL-yolu dosya-yolu|dizin-yoluskT
Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.
ScriptAliasMatch düzenli-ifade dosya-yolu|dizin-yoluskT
Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere düzenli ifade kullanarak eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.
ScriptInterpreterSource Registry|Registry-Strict|Script Script skdhÇ
CGI betikleri için yorumlayıcı belirleme tekniği
ScriptLog file-pathskT
Location of the CGI script error logfile
ScriptLogBuffer bytes 1024 skT
Maximum amount of PUT or POST requests that will be recorded in the scriptlog
ScriptLogLength bytes 10385760 skT
Size limit of the CGI script logfile
ScriptSock file-path logs/cgisock skT
The name of the socket to use for communication with the cgi daemon
SecureListen [IP-address:]portnumber Certificate-Name [MUTUAL]sT
Enables SSL encryption for the specified port
SendBufferSize bayt-sayısı 0 sM
TCP tamponu boyu
ServerAdmin eposta-adresiskÇ
Sunucunun hata iletilerinde istemciye göstereceği eposta adresi
ServerAlias konakadı [konakadı] ...kÇ
İstekleri isme dayalı sanal konaklarla eşleştirilirken kullanılacak konak adları için başka isimler belirtebilmeyi sağlar.
ServerLimit sayısM
Ayarlanabilir süreç sayısının üst sınırını belirler.
ServerName tam-nitelenmiş-alan-adı[:port] skÇ
Sunucunun özdeşleşeceği konak ismi ve port.
ServerPath URL-yolukÇ
Uyumsuz bir tarayıcı tarafından erişilmesi için bir isme dayalı sanal konak için meşru URL yolu
ServerRoot dizin-yolu /usr/local/apache sÇ
Sunucu yapılandırması için kök dizin
ServerSignature On|Off|EMail Off skdhÇ
Sunucu tarafından üretilen belgelerin dipnotunu ayarlar.
ServerTokens Major|Minor|Min[imal]|Prod[uctOnly]|OS|Full Full sÇ
Server HTTP yanıt başlığını yapılandırır.
SetEnv ortam-değişkeni değerskdhT
Ortam değişkenlerini tanımlar.
SetEnvIf öznitelik düzifd [!]ort-değişkeni[=değer] [[!]ort-değişkeni[=değer]] ...skdhT
Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerine göre atar.
SetEnvIfNoCase öznitelik düzifd [!]ort-değişkeni[=değer] [[!]ort-değişkeni[=değer]] ...skdhT
Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerinde harf büyüklüğüne bağlı olmaksızın yapılmış tanımlara göre atar.
SetHandler eylemci-ismi|NoneskdhÇ
Eşleşen tüm dosyaların belli bir eylemci tarafından işlenmesine sebep olur.
SetInputFilter süzgeç[;süzgeç...]skdhÇ
POST girdilerini ve istemci isteklerini işleyecek süzgeçleri belirler.
SetOutputFilter süzgeç[;süzgeç...]skdhÇ
Sunucunun yanıtlarını işleyecek süzgeçleri belirler.
SSIEndTag tag "-->" skT
String that ends an include element
SSIErrorMsg message "[an error occurred +skdhT
Error message displayed when there is an SSI error
SSIStartTag tag "<!--#" skT
String that starts an include element
SSITimeFormat formatstring "%A, %d-%b-%Y %H:%M +skdhT
Configures the format in which date strings are displayed
SSIUndefinedEcho string "(none)" skT
String displayed when an unset variable is echoed
SSLCACertificateFile file-pathskE
File of concatenated PEM-encoded CA Certificates for Client Auth
SSLCACertificatePath directory-pathskE
Directory of PEM-encoded CA Certificates for Client Auth
SSLCARevocationFile file-pathskE
File of concatenated PEM-encoded CA CRLs for Client Auth
SSLCARevocationPath directory-pathskE
Directory of PEM-encoded CA CRLs for Client Auth
SSLCertificateChainFile file-pathskE
File of PEM-encoded Server CA Certificates
SSLCertificateFile file-pathskE
Server PEM-encoded X.509 Certificate file
SSLCertificateKeyFile file-pathskE
Server PEM-encoded Private Key file
SSLCipherSuite cipher-spec ALL:!ADH:RC4+RSA:+H +skdhE
Cipher Suite available for negotiation in SSL handshake
SSLEngine on|off off skE
SSL Engine Operation Switch
SSLInsecureRenegotiation flag off skE
Option to enable support for insecure renegotiation
SSLMutex type none sE
Semaphore for internal mutual exclusion of operations
SSLOptions [+|-]option ...skdhE
Configure various SSL engine run-time options
SSLPassPhraseDialog type builtin sE
Type of pass phrase dialog for encrypted private keys
SSLProtocol [+|-]protocol ... all skE
Configure usable SSL protocol flavors
SSLProxyCACertificateFile file-pathskE
File of concatenated PEM-encoded CA Certificates for Remote Server Auth
SSLProxyCACertificatePath directory-pathskE
Directory of PEM-encoded CA Certificates for Remote Server Auth
SSLProxyCARevocationFile file-pathskE
File of concatenated PEM-encoded CA CRLs for Remote Server Auth
SSLProxyCARevocationPath directory-pathskE
Directory of PEM-encoded CA CRLs for Remote Server Auth
SSLProxyCipherSuite cipher-spec ALL:!ADH:RC4+RSA:+H +skdhE
Cipher Suite available for negotiation in SSL proxy handshake
SSLProxyEngine on|off off skE
SSL Proxy Engine Operation Switch
SSLProxyMachineCertificateFile filenamesE
File of concatenated PEM-encoded client certificates and keys to be used by the proxy
SSLProxyMachineCertificatePath directorysE
Directory of PEM-encoded client certificates and keys to be used by the proxy
SSLProxyProtocol [+|-]protocol ... all skE
Configure usable SSL protocol flavors for proxy usage
SSLProxyVerify level none skdhE
Type of remote server Certificate verification
SSLProxyVerifyDepth number 1 skdhE
Maximum depth of CA Certificates in Remote Server Certificate verification
SSLRandomSeed context source [bytes]sE
Pseudo Random Number Generator (PRNG) seeding source
SSLRequire expressiondhE
Allow access only when an arbitrarily complex boolean expression is true
SSLRequireSSLdhE
Deny access when SSL is not used for the HTTP request
SSLSessionCache type none sE
Type of the global/inter-process SSL Session Cache
SSLSessionCacheTimeout seconds 300 skE
Number of seconds before an SSL session expires in the Session Cache
SSLUserName varnamesdhE
Variable name to determine user name
SSLVerifyClient level none skdhE
Type of Client Certificate verification
SSLVerifyDepth number 1 skdhE
Maximum depth of CA Certificates in Client Certificate verification
StartServers sayısM
Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin sayısını belirler.
StartThreads sayısM
Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin sayısını belirler.
SuexecUserGroup Kullanıcı GrupskE
CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
ThreadLimit sayısM
Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını belirler.
ThreadsPerChild sayısM
Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını belirler.
ThreadStackSize number 65536 sM
Determine the stack size for each thread
TimeOut saniye 300 skÇ
Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.
TraceEnable [on|off|extended] on sÇ
TRACE isteklerinde davranış şeklini belirler
TransferLog dosya|borulu-süreç [takma-ad]skT
Bir günlük dosyasının yerini belirtir.
TypesConfig file-path conf/mime.types sT
The location of the mime.types file
UnsetEnv ortam-değişkeni [ortam-değişkeni] ...skdhT
Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale getirir.
UseCanonicalName On|Off|DNS On skdÇ
Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
User unix-kullanıcısı #-1 sM
İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı belirler.
UserDir dizin public_html skT
Kullanıcıya özel dizinlerin yeri
VirtualDocumentRoot hesaplanan-dizin|none none skE
Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
VirtualDocumentRootIP hesaplanan-dizin|none none skE
Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
<VirtualHost adres[:port] [adres[:port]] ...> ... </VirtualHost>sÇ
Sadece belli bir konak ismine ve porta uygulanacak yönergeleri barındırır.
VirtualScriptAlias hesaplanan-dizin|none none skE
Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
VirtualScriptAliasIP hesaplanan-dizin|none none skE
Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
Win32DisableAcceptExsM
Use accept() rather than AcceptEx() to accept network connections
XBitHack on|off|full off skdhT
Parse SSI directives in files with the execute bit set

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  ja  |  ko  |  ru  |  tr